Regulamin świadczenia usług ZdroweKalorie.pl

Spis treści:

I. Definicje.

II. Postanowienia ogólne.

III. Warunki świadczenia usług ZdroweKalorie.pl:

A) Warunki techniczne;

B) Warunki formalne;

C) Odpowiedzialność;

D) Ogólne warunki korzystania z usług ZdroweKalorie.pl.

IV. Usługi ZdroweKalorie.pl świadczone nieodpłatnie.

V. Usługi ZdroweKalorie.pl świadczone odpłatnie:

E) Zakres usług ZdroweKalorie.pl świadczonych odpłatnie;

F) Warunki korzystania z usług ZdroweKalorie.pl świadczonych odpłatnie;

G) Warunki świadczenia odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl;

H) Zasady korzystania z zestawu suplementacji „Zdrowe Kalorie”

I) Opłaty.

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

VII. Polityka prywatności - pliki cookie.

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl:

B) Zablokowanie usług w Serwisie ZdroweKalorie.pl;

C) Zablokowanie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl;

D) Usunięcie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

IX. Reklamacje.

X. Prawo odstąpienia

XI. Postanowienia końcowe.

XII. Dostępność regulaminu

I. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług ZdroweKalorie.pl;

2. WISH Group – pod firmą WISH Group Tomasz Kaczmarczyk z siedzibą w Krakowie , przy ul. Bluszczowej 17 A, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 6792689344 oraz numerem REGON 121321213;

3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług ZdroweKalorie.pl świadczonych przez WISH Group oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis ZdroweKalorie.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy WISH Group a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

5. ZdroweKalorie.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez WISH Group na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

6. Serwis ZdroweKalorie.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: zdrowekalorie.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której WISH Group świadczy Użytkownikom usługi ZdroweKalorie.pl;

7. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl w wybranym okresie;

8. Kod aktywacyjny – jednorazowy kod aktywujący odpłatne usługi ZdroweKalorie.pl w wybranym okresie;

9. Dzień Pomiaru Wagi - zgodnie z Regulaminem, dzień tygodnia, w którym Użytkownik każdorazowo dokonywał będzie wymaganych pomiarów wagi ciała i aktualizował go o odpowiednie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia przez WISH Group odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl stanowiącej indywidualny plan dietetyczny;

10. IPD – Indywidualny Program Dietetyczny w skład którego wchodzi zestaw suplementacji, indywidualny plan dietetyczny i pełna obsługa on-line

11. Zestaw suplementacji - produkty suplementacji diety wspomagające odchudzanie i proces regeneracji stanowiący kluczowy składniki uzupełnienia diety indywidualnego planu dietetycznego.

12. Indywidualny plan dietetyczny - indywidualny plan żywieniowy ułożony dla Użytkownika przez dietetyków serwisu ZdroweKalorie.pl;

13. Twoje konto - Panel Użytkownika w usłudze odpłatnej, dostępny po wpisaniu kodu aktywacyjnego, służy do wypełnienia formularza dietetycznego, monitoringu diety oraz pozwala na dostęp do dodatkowych usług odpłatnych.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez Serwis ZdroweKalorie.pl świadczonych przez WISH Group na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych wraz z zestawami suplementacji dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych WISH Group informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu ZdroweKalorie.pl jest WISH Group.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług ZdroweKalorie.pl.

4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług ZdroweKalorie.pl oraz wygląd i treść Serwisu ZdroweKalorie.pl, stanowią własność WISH Group i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez WISH Group na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. WISH Group co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu ZdroweKalorie.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których majątkowe prawa autorskie takie przysługują WISH Group.

5. WISH Group informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi ZdroweKalorie.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy WISH Group a Użytkownikiem. WISH Group zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6. WISH Group zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu ZdroweKalorie.pl może być utrudniony lub niemożliwy, WISH Group zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie ZdroweKalorie.pl treści w postaci: informacji, komentarzy, recenzji lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Ogólne warunki korzystania z usług ZdroweKalorie.pl określają postanowienia pkt V lit. C Regulaminu.

9. Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

III. Warunki świadczenia usług ZdroweKalorie.pl.

A. Warunki techniczne.

1. Dla korzystania z usług ZdroweKalorie.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,

c) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet,

d) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny,

e) prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,

f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie,

g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script,

h) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

2. WISH Group informuje, iż korzystanie z usług ZdroweKalorie.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług ZdroweKalorie.pl.

B. Warunki formalne i odpowiedzialność .

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a) ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,

b) która zaakceptowała Regulamin.

2. Niektóre z usług ZdroweKalorie.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a) posiadają konto w Serwisie ZdroweKalorie.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl,

b) posiadają kod aktywacyjny dołączony wraz zestawem suplementacji,

c) przed przystąpieniem do korzystania z usług ZdroweKalorie.pl stanowiących IPD ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety i suplementacji, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi ZdroweKalorie.pl,

3. Konto w Serwisie ZdroweKalorie.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Serwisu ZdroweKalorie.pl. Aktywacja konta Użytkownika następuje poprzez kod aktywacyjny który jest dołączony do zestawu suplementacji .

C. Odpowiedzialność.

1. Sporządzenie przez WISH Group IPD dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. WISH Group nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności WISH Group nie posiada danych dotyczących:

a) alergii Użytkownika,

b) nieprzyswajania przez Użytkownika określonych produktów,

c) zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Użytkownika określonych produktów,

d) schorzeń lub urazów Użytkownika,

stąd też przed rozpoczęciem stosowania IPD należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania IPD przez konkretnego Użytkownika.

2. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że WISH Group nie daje gwarancji, że stosowanie IPD przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie IPD i skonsultować się z lekarzem.

3. Efekty stosowania IPD przez różnych Użytkowników mogą się różnić.

4. Dieta będąca podstawą IPD nie jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z IPD.

5. Serwis ZdroweKalorie.pl nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w IPD nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.

6. Przed przystąpieniem do korzystania z usług ZdroweKalorie.pl stanowiących IPD ukończyli lat 18 (osiemnaście).

D. Ogólne warunki korzystania z usług ZdroweKalorie.pl.

1. Użytkownik zobowiązany jest podać WISH Group wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których WISH Group ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług ZdroweKalorie.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl do używania osobom trzecim.

4. Usługi ZdroweKalorie.pl świadczone przez WISH Group przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług ZdroweKalorie.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Serwisu ZdroweKalorie.pl nie wolno:

a) posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa WISH Group lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

• definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,

• publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,

• publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

• publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

b) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług ZdroweKalorie.pl,

7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług ZdroweKalorie.pl zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu ZdroweKalorie.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których WISH Group przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług ZdroweKalorie.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług ZdroweKalorie.pl.

8. WISH Group zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

9. Dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług ZdroweKalorie.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.

10. WISH Group zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług ZdroweKalorie.pl, nie obciążają WISH Group.

IV. Usługi ZdroweKalorie.pl świadczone nieodpłatnie.

1. Usługami ZdroweKalorie.pl świadczonymi Użytkownikowi przez WISH Group nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez WISH Group w Serwisie ZdroweKalorie.pl, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie.

2. WISH Group zastrzega, iż korzystanie z części usług ZdroweKalorie.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

V. Usługi ZdroweKalorie.pl świadczone odpłatnie.

A. Zakres usług ZdroweKalorie.pl świadczonych odpłatnie.

1. Użytkownik korzystający z usług ZdroweKalorie.pl świadczonych przez WISH Group odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług ZdroweKalorie.pl świadczonych nieodpłatnie.

2. Usługami ZdroweKalorie.pl świadczonymi Użytkownikowi przez WISH Group odpłatnie są:

a) indywidualny plan dietetyczny (indywidualna dieta) na okres ważności Abonamentu składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o założenia, wytyczne i postępy Użytkownika,

b) dostarczenie na adres Użytkownika zestawu suplementacji wraz z kodem aktywacyjnym umożliwiający dostęp do panelu „Twoje konto” w celu uzupełnienia przez Użytkownika formularza dietetycznego niezbędnego do przygotowania indywidualnego planu dietetycznego,

c) dostęp do wykresu wagi ciała umożliwiającego porównywanie wybranych wyników,

3. W ramach IPD Użytkownik może wybrać następujące pakiety:

a) Fit Progress

4. W ramach odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl stanowiących IPD, WISH Group umożliwia ponadto Użytkownikowi w okresie ważności Abonamentu na tę usługę:

a) bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu online,

b) dostęp do dedykowanego forum użytkowników,

c) zadania, narzędzia i wskazówki wspomagające motywację w odchudzaniu,

B. Warunki korzystania z usług ZdroweKalorie.pl świadczonych odpłatnie.

1. WISH Group zastrzega, iż korzystanie z usług ZdroweKalorie.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:

a) posiadania aktywnego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl,

b) ważnego w danym momencie kodu aktywacyjnego dołączanego do zestawu suplementacji na daną usługę ZdroweKalorie.pl,

c) ukończenia lat 18 (osiemnastu),

d) w przypadku usług ZdroweKalorie.pl stanowiących IPD - systematycznego cotygodniowego pomiaru dokonywanego w Dniu Pomiaru Wagi,

2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl Użytkownik winien:

a) dokonać zakupu jednego z Indywidualnych Programów Dietetycznych,

b) dokonać zapłaty za wybrany plan dietetyczny , możliwe są dwa sposoby płatności :

a) przedpłata,

b) płatność kurierowi w momencie otrzymania zestawu suplementacji,

c) aktywować panel „ Twój dietetyk” kodem aktywacyjnym dołączonym do zestawu suplementacji który zostanie dostarczmy do 72 h na wskazany adres Użytkownika,

d) wypełnić formularza dietetyczny w panelu „ Twoje konto” niezbędny do wygenerowania pierwszego z rzędu indywidualnego planu dietetycznego,

e) oświadczyć poprzez akceptację regulaminu , czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez WISH Group poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

3. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez WISH Group o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl.

1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl nastąpi, w momencie aktywacji „Twoje konto” poprzez kod aktywacyjny dołączonego do zestawu suplementacji.

2. WISH Group zastrzega, iż każdy kolejny indywidualny plan dietetyczny generowane będą dla Użytkownika w terminie od 12 (dwunastu) do 24 (dwadzieścia cztery ) godzin od chwili zaktualizowania zgodnie z Regulaminem, odpowiednich informacji dotyczących Użytkownika.

3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

a) do prawidłowego wykonania przez WISH Group odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl,

b) Użytkownik zobowiązany jest wprowadzanie aktualnej masy ciała zwanym jako „Dzień Pomiaru Wagi”. Aktualną masę ciała należy wprowadzić w dniu pomiaru wagi do godziny dwunastej w południe , przeciwnym razie nowy plan dietetyczny może zostać wygenerowany w dniu następnym,

c) w przypadku planu dietetycznego niedostarczenie przez użytkownika informacji o aktualnej masie ciała zwanym jako „Dzień Pomiaru Wagi” do 24 (dwudziestu czterech ) godzin od wyznaczonego terminu pomiaru spowoduje, że nowy plan dietetyczny zostanie wygenerowany na podstawie ostatnich informacji o masie ciała, jakie zostały wprowadzone przez Użytkownika,

d) stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,

e) indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),

f) korzystając z odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl winien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych , które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez WISH Group, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez WISH Group osób, a także w sposób inny niż umożliwiony w ramach odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl,

g) indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co WISH Group nie ponosi odpowiedzialności.

h) indywidualne plany dietetyczne chronione są prawami autorskimi, układane są pod indywidualnie cele użytkownika i jego parametry. Korzystanie z jadłospisu w innym okresie lub przez inne osoby nie przyniesie efektów i może być niezdrowe.

i) indywidualny plan dietetyczny chroniony prawami autorskimi,przekazywanie innym osobom będzie karane.

4. WISH Group oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług ZdroweKalorie.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług ZdroweKalorie.pl. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług ZdroweKalorie.pl, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie WISH Group z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

D. Zasady korzystania z zestawu suplementacji „Zdrowe Kalorie”

1. W skład Zestawu suplementacji wchodzi :

a) Dobry Start o składzie (100g netto): Zielona Herbata (Gun Powder) 89g, Owoce Goji 10g, Aromat 1g,

b) Witalny Reduktor o składzie (100g netto): Nasiona Babki Jajowatej 80g, Łuski nasion Babki jajowatej 20g,

c) Zastrzyk Energi o składzie (100g): Yerba Mate 100g,

d) Wieczorne Wyciszenie o składzie (100g): Jabłko owoc 33g, Melisa liść 20g, Porzeczka owoc 18g, Głóg owoc 12g, Skórka cytrynowa 10g, Truskawka liofilizowana 1g, Malina owoc 4g, Chmiel szyszki 2g,

d) Stymulator Metabolizmu o składzie (1 kapsułka – 600mg ): Ekstrakt Zielonej Kawy 400mg w tym kwas chlorogenowy 200mg, Ekstrakt z Acai Berry (4:1) (Aristotelia Chilensis) 200 mg

2. Nie przekraczać zalecanej dawki. Kobiety w ciąży i karmiące piersią , osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby chore powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji „Zdrowe Kalorie”. Trzymać z daleka od dzieci.

3. Dawkowanie według wskazań na opakowaniu.

4. Nie przekraczać zalecanej dawki

5. Zestaw suplementacji stosować tylko z indywidualnym planem dietetycznym

6. Przypadku stosowania leków lub innej suplementacji należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji „Zdrowe Kalorie”

7. WISH Group nie daje gwarancji, że stosowanie Zestawu suplementacji przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie IPD i skonsultować się z lekarzem.

8. Efekty stosowania Zestawu suplementacji przez różnych Użytkowników mogą się różnić.

9. Zestaw suplementacji nie jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z Zestawu suplementacji.

10. W razie wystąpieniu niepokojących objawów należy przerwać kurację i skontaktować się z lekarzem specjalistą.

E. Opłaty.

1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie kodu aktywacyjnego na daną usługę ZdroweKalorie.pl.

2. Aktywacja usługi następować będzie jednorazowo poprzez zalogowanie się przez Użytkownika na swój profil i przejście w panel „Twój dietetyk” gdzie w miejscu na to przeznaczonym Użytkownik wpisze swój kod aktywacyjny i od tego momentu dana usługa zostanie aktywowana.

3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili wypełnienia formularzu i wskazania dnia rozpoczęcia planu dietetycznego do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.

4. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwanie trwa nie krócej niż 30 dni. Okres ważności Abonamentu podzielony jest na dwa etapy :

a) I etap – czas trwania minimum 3 dni – przygotowanie indywidualnego planu dietetycznego

b) II etap – czas trwania 28 dni – okres indywidualnego planu dietetycznego, w tym okresie Użytkownik ma dostęp do bezpłatny i płatnych usług serwisu ZdroweKalorie.pl oraz 7 dni przed zakończeniem abonamentu ma możliwość podjęcia decyzji czy chce przedłużyć Abonament na kolejne 28 dni,

5. Okres ważności Abonamentu nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie indywidualnymi planami dietetycznymi . Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu wyników pomiarów w stosunku do dnia wybranego przez Użytkownika jako Dzień Pomiaru Wagi, Użytkownik nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl stanowiących indywidualny plan dietetyczny lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty. Nadto, w takim przypadku, Użytkownik traci prawo do uzyskania diety na dni, których opóźnienie dotyczy, zaś wygenerowanie kolejnej diety następuje w przeciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od rzeczywistego wprowadzenia pomiarów przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

6. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament za tę samą odpłatną usługę ZdroweKalorie.pl, okres ważności tak opłaconego Abonamentu ulega wydłużeniu o 28 dni (dwadzieścia osiem).

7. Zryczałtowana cena IPD wynosi odpowiednio:

Pakiet:

a) Fit Progress – 299 zł

8. Koszt dostawy Zestawu Suplementacji wynosi odpowiednio:

a) Kurier GLS płatność przelewem – 14 zł

b) Kurier GLS płatność przy odbiorze – 21 zł

9. Ceny zamieszczone na Serwisie ZdroweKalorie.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

10. Usługę można wykupić przepłacając odpowiednią kwotę pieniędzy na konto WISH Group lub płacą kurierowi przy odbiorze zestawu suplementacji

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl jaką chce zakupić, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w Regulaminie. W przypadku dokonania przez Użytkownika zapłaty odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl, z której Użytkownik chce skorzystać i wpłaty środków pieniężnych w wysokości innej niż dokładna stawka wybranej usługi, prawo do korzystania z takiej odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl zostanie wstrzymane do momentu wyjaśnienia wpłaty przez danego Użytkownika.

12. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku wniesienia opłat Abonamentowych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres dostępu do danej odpłatnej usługi ZdroweKalorie.pl, a także, iż przedłużenie lub ponowne dokonanie opłat nie powoduje prawa do wliczenia okresu poprzednio aktywowanych usług do ogólnej puli czasu przedłużanych lub ponownie aktywowanych odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl, od której zależy ustalenie wysokości stawki Abonamentu.

13. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić w wyniku uzasadnionej reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.

14. WISH Group informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

1. WISH Group zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do WISH Group pytań związanych z usługami ZdroweKalorie.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

2. WISH Group zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu ZdroweKalorie.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej w Serwisie ZdroweKalorie.pl

3. WISH Group przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników korzystających z usług ZdroweKalorie.pl, w szczególności w przypadku podania danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl, w celu świadczenia usług Serwisu ZdroweKalorie.pl oraz w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych WISH Group. Użytkownik ma w każdym momencie wgląd do przetwarzanych danych osobowych i może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych WISH Group.

4. Przekazywanie przez WISH Group danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika.

5. Przetwarzanie przez WISH Group danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.

6. Wysyłanie przez WISH Group do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. WISH Group oświadcza, iż:

a) przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

b) przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

8. WISH Group informuje, iż:

a) podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

b) możliwe jest korzystanie z usług ZdroweKalorie.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),

c) w Serwisie ZdroweKalorie.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług ZdroweKalorie.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług ZdroweKalorie.pl. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się w dalszej części tego dokumentu.

9. WISH Group oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług ZdroweKalorie.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie WISH Group adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami ZdroweKalorie.pl.

10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:

a) otrzymywanie od WISH Group, współpracowników lub kontrahentów WISH Group, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami ZdroweKalorie.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez WISH Group lub na zlecenie WISH Group lub przy jej udziale,

b) nieodpłatne wykorzystywanie przez WISH Group lub osoby trzecie, którym WISH Group na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu ZdroweKalorie.pl, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat

VII. Polityka prywatności - pliki cookie.

1. Przez używanie Serwisu ZdroweKalorie.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu ZdroweKalorie.pl.

2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. W Serwisie ZdroweKalorie.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu ZdrowieKalorie.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

4. Serwis ZdroweKalorie.pl wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

Konieczne do działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu ZdroweKalorie.pl, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

   

Poprawiające wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu ZdroweKalorie.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu ZdroweKalorie.pl.

   

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

   

Reklamowe

Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

5. Korzystając z Serwisu ZdroweKalorie.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z ZdroweKalorie.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, a także od firm realizujących w Serwisie ZdroweKalorie.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu ZdroweKalorie.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu ZdroweKalorie.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu ZdroweKalorie.pl.

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

1. WISH Group może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług ZdroweKalorie.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.

2. W zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia w przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń, WISH Group może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług ZdroweKalorie.pl, a Użytkownik w przypadku utraty dostępu do płatnych i opłaconych usług będzie mógł uzyskać zwrot części opłaconej usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu blokady.

3. Odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi ZdroweKalorie.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez WISH Group, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

1. WISH Group zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż WISH Group może zablokować konto Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez WISH Group konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług ZdroweKalorie.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.

3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez WISH Group konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu, jednak Użytkownik w przypadku utraty dostępu do płatnych i opłaconych usług będzie mógł uzyskać zwrot części opłaconej usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu blokady.

4. WISH Group zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez WISH Group, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie ZdroweKalorie.pl.

2. WISH Group zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż WISH Group może usunąć konto Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl, w przypadku gdy Użytkownik:

a) pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,

b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl,

c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu ZdroweKalorie.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

4. Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl stanowi:

a) wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług ZdroweKalorie.pl,

b) rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl na zasadach określonych przepisem art. 746 kodeksu cywilnego

5. Usunięcie przez WISH Group zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie ZdroweKalorie.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług ZdroweKalorie.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika.

IX. Reklamacje.

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług ZdroweKalorie.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

a) na adres siedziby WISH Group, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - ZdroweKalorie.pl”,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@ZdroweKalorie.pl,

2. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu, muszą być składane na adres siedziby WISH Group, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - ZdroweKalorie.pl”.

3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez WISH Group stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami ZdroweKalorie.pl.

6. Postanowienia ust. 1-5 powyżej znajdują zastosowanie zarówno do reklamacji dotyczących usług odpłatnych ZdroweKalorie.pl, usług nieodpłatnych ZdroweKalorie.pl, jak też stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

X. Prawo odstąpienia.

1. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt V lit. B ust. 3 Regulaminu Użytkownik może odstąpić od Umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie kompletnego Zestawu suplementacji w nienaruszonym stanie tj. otwierany, używany, zniszczony oraz nienaruszoną plombą na kodzie aktywacyjnym.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy które może być składane według wyboru Użytkownika:

a) na adres siedziby WISH Group, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „Zwrot - ZdroweKalorie.pl”,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@ZdroweKalorie.pl,

4. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe.

5. WISH Group niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

6. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Użytkownika w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis ZdroweKalorie.pl oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu Zestawu suplementacji ,

7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik jest obowiązany zwrócić Zestaw suplementacji niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres siedziby WISH Group.

8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do siedziby WISH Group w stanie nie zniszczonym.

9. WISH Group, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu suplementacji. WISH Group dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin może ulegać z ważnych powodów i z zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług ZdroweKalorie.pl modyfikacjom wynikającym ze zmian:

a) warunków świadczenia usług ZdroweKalorie.pl,

b) warunków korzystania z usług ZdroweKalorie.pl,

c) zmianą funkcjonalności Serwisu ZdroweKalorie.pl

d) obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie ZdroweKalorie.pl, przy czym WISH Group poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie ZdroweKalorie.pl o dokonaniu zmian Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług ZdroweKalorie.pl w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami ZdroweKalorie.pl na podstawie art. 750 kc przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług ZdroweKalorie.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

5. Regulamin nie przewiduje pozasądowego rozstrzygania sporów. Strony mogą jednak za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu zgodnie wybranemu przez siebie sądowi polubownemu. Dopuszcza się również rozstrzyganie sporów w trybie mediacji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

XII. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu, oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.